Apr 23

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการระบบเผยแพร่สัญญาณ อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=4533

Apr 23

เรื่องประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบเผยแพร่สัญญาณ อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=4504

Apr 20

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ระบบเผยแพร่สัญญาณ อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด

 

 

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=4485

Apr 02

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=4477

Apr 02

(No title)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ

ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=4473

Mar 20

รายงานการวิจั้ย แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับบริการนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับบริการนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและ

                     พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            โดย             

หัวหน้าโครงการ นางสาวพิมพ์ณภัท จันทร์ศรี     

ผู้ร่วม นางสาววรางคณา  วงศ์อุ้ย   

ที่ปรึกษา  ผศ.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล  

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=4459

Page 1 of 3612345...102030...Last »