ประกาศจากทางมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องให้บุคคลากรปฏิบัติงานจากบ้านพัก เพื่อลดความเสียงการระบาด COVID-19

Permanent link to this article: https://www.arch.rmutt.ac.th/?p=6806

อาจารย์และนักศึกษา ได้รับรางวัล “Bronze medal” ในงานประกวด 🔴“20 th International E😊🔶🔶😊🤣xpo on Inventions and Innovations Exhibition” (MTE 2020)

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงเทพ ศิริโสดา อาจารย์กฤติน วิจิตรไตรธรรม และนางสาว รวินันท์ ลอยเมฆ นักศึกษาชั้นปีที่ 5
🔴ได้นำผลงานไปประกวด ได้รับรางวัล “Bronze medal” ในงานประกวด
🔴“20 th International E😊🔶🔶😊🤣xpo on Inventions and Innovations Exhibition” (MTE 2020) ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur ณ ประเทศมาเลเซีย

Permanent link to this article: https://www.arch.rmutt.ac.th/?p=6827

แนวปฏิบัติในเข้าสอบปลายภาค 2/2562 อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Permanent link to this article: https://www.arch.rmutt.ac.th/?p=6813

ประกาศจากทางมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องงด เลื่อนการจัดกิจกรรม เพื่อลดความเสียง COVID-19

Permanent link to this article: https://www.arch.rmutt.ac.th/?p=6811