ตัวอย่าง ชุดครุยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทุกวิทยาเขต ทุกคณะสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  “สีชุดครุย” ประจำคณะ มีดังต่อไปนี้

 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สีม่วง
 2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สีชมพู
 3. คณะบริหารธุรกิจ สีฟ้า
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีน้ำตาล
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สีเลือดหมู
 6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สีแสด  
 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สีน้ำตาลอมเหลือง
 8. คณะศิลปกรรม สีเหลือง
 9. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สีเขียว
 10. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สีเทา
 11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย