Video

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

พ.ย. 17

ราชมงคลเชิญชวน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง

ร่วมงานราชมงคงคลลอยประทีปตามวิธี สู่สายนทีเมืองธัญญะ

ต.ค. 30

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
และการเรียนรู้ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่มีสิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้

1. นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2538 (วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
2. นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
มาแล้วจากสถานศึกษาเดิมนักศึกษาผู้นั้นต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่ เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปีแรก

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

  1. แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 
  2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ ส.ด. 35) จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาใบสาคัญทหารกองเกิน ( แบบ ส.ด. 9 ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง ) จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จำนวน 2 ฉบับ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  6. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง 1 ฉบับ ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ) จำนวน 2 ฉบับ
  7. ต้องยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพที่ศูนย์ One Stop Service อาคาร สวท. ล่วงหน้าก่อนวันยื่นเรื่องขอผ่อนผัน 3 วันทำการ
  8. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล( กรณีเปลี่ยนชื่อ-หรือสกุล) จำนวน 2 ฉบับ
  9. สำเนาเอกสารการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ส.ด.10) ถ้ามี จำนวน 2 ฉบับ 

*** ทั้งนี้ นักศึกษายื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th

 

ดาวโหลด แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร << คลิก

ต.ค. 30

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2559 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2559 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1. มีฐานะยากจน
2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่ได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนเมื่อปีการศึกษา 2558 ให้มาขอรับแบบฟอร์มสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง นักศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

ต.ค. 29

นักศึกษาคณะสถาปัตย์ ชนะการประกวดแบบ Index Living Mall

ยินดีกับ นางสาวถลัชนันท์ วรธงไชย นักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปี่ที่ 5 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแบบ Index Living Mall ในโครงการ Living Room Living Mall Design Contest by Index Living Mall เพื่อประกวดออแบบเฟอร์นิเจอร์ ณ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์   โดยนางสาว ถลัชนันท์ ได้ส่งผลงาน Living Plus+ นำเสนอแนวคิด  1+1=1 การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โครงการและกิจกรรมดีๆ มีอัพเดทและแจ้งให้ทราบผ่านทาง Page Facebook คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไม่พลาดกิจกรรมดีๆ กด Like หน้าแฟนเพจได้เลย

ชนะประกวด Index living mall

นางสาวถลัชนันท์ วรธงไชย นักศึกษาสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแบบ Index Living Mall

 

มิ.ย. 23

บ้านสำเร็จรูป ถอด ประกอบได้

บ้านสำเร็จรูป “ถอดประกอบได้” นวัตกรรมสุดล้ำ ผศ.ดร.วชิระ แสงรัศมี มทร.ธัญบุรี

art_42237126 Read the rest of this entry »

มิ.ย. 08

ประกาศ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(บัญชี)

รับสมัครพนังานบัญชี

Read the rest of this entry »

Page 1 of 1712345...10...Last »