2 เมษายนต 2557 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

5สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 2ในพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ถวายพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติโสภาดุลภาคย์"
 

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

sar2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตรวจเยี่ยมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2557   

วันมาฆะบูชา 14 กุมภาพันธ์ 2557

มาฆะบูชา

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือ โอวาทปาติโมกข์

วันมาฆบูชาหรือวันจาตุรงคสันนิบาติ ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556….วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปี วันมาฆบูชาจึงเป็นวันที่สำคัญมากวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา

(เพิ่มเติม…)

เม.ย. 02

2 เมษายนต 2557 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

5สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 2ในพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ถวายพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติโสภาดุลภาคย์"
 

มี.ค. 31

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

sar2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตรวจเยี่ยมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2557   

มี.ค. 27

100 ARCH.PROFILES

100PJ

สนใจ คลิก เพื่อดาวน์โหลด

มี.ค. 10

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการฝึกงานฤดูร้อน

ก.พ. 14

วันมาฆะบูชา 14 กุมภาพันธ์ 2557

มาฆะบูชา

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือ โอวาทปาติโมกข์

วันมาฆบูชาหรือวันจาตุรงคสันนิบาติ ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556….วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปี วันมาฆบูชาจึงเป็นวันที่สำคัญมากวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา

Read the rest of this entry »

ม.ค. 22

ในโครงการส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้องของนักศึกษา จัดประกวดคำขวัญและโปสเตอร์

Page 1 of 1212345...10...Last »