Apr 26

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตาแหน่งคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ แห่ง ข้อบังคับหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ บัดนี้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรียงลำดับการนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
                                                                                   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพปฎล สุวัจนานนท์
                                                                                   2. อาจารย์ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์
                                                                                   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พิมลสิทธิ์

 


ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมทร. ธัญบุรี FM 89.5 MHz เลขที่ 214-216 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3665

Mar 10

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง กำหนดกรอบแนวคิดในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เพื่อให้การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอดคล้องตามกรอบ แนวคิดที่สภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบอาศัยอำนาจตามข้อที่ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการวรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 จำกำหนดกรอบแนวคิดในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางในการบริหารและพัฒนาคระสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน

ดาวโหลดไฟล์เพิ่มเติม

 

Name Link
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Download
2.กรอบแนวคิด (Conceptual framework) ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download
3.กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download
4.หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download
5.แบบฟอร์มการสมัครและรับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3619

Feb 10

แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี กิจกรรมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงลงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน และให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี

เพื่อให้เป็นการเหมาะสมกับช่วงเวลาแสดงความอาลัยจึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัตรการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆในงานพิธีประราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ดังต่อไปนี้

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3587

Feb 10

พิธีการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2560 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ไว้ดังนี้

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3590

Feb 10

กำหนดการซ้อมรับปริญญาครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มีกำหนดการซ่อมรับปพระราชทานปริญญาบัตรดังนี้

  • ซ้อมย่อย วันศุกร์ ที่  10 มีนาคม 2560             ณ ตึกคณะสถาปัตย์ ห้องประชุม AR203  รายงานตัว เวลา 08.30 น. 

  • ซ้อมย่อยรวม วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560​  ณ หอประชุมใหญ่ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. **ให้มารายงานตัวที่คณะสถาปัตย์ เวลา 11.00 น.

  • ซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560   ณ ตึกคณะสถาปัตย์  จุดรายงานตัว (ช่วงเช้า)  

หากมีการเปลียนแปลงเพิ่มเติมจะแจ้งผ่านทางหน้าแฟนเพจคณะสถาปัตย์  Https://www.facebook.com/FacultyOfArchitectureCommunityRmutt

 

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3598

Jan 27

เปิดบ้านต้อนรับศิษย์เก่า เจ้าของบ้านไร่ไออรุณ นาย วิโรจน์​ ฉิมมี

16300374_1523217801039900_2795967146607747523_o

กลับมาสร้างแรงบรรดานใจให้น้อง กับเรื่องเล่าบ้านไร่ไออรุณ โฮมสเตย์ชื่อดังที่ประสบความสำเร็จ จากความพอเพียง และสำนึกรักบ้านเกิด ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อสร้างพัฒนาบ้านเกิด จนโด่งดังในโลกโซเชียวและออกรายการทีวีมากมายอยากรู้ว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จต้องมาฟัง 

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ธัญบุรี นายวิโรจน์ ฉิมมี่ หรือ พี้เบส รุ่น 15

ณ ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตาร์ มทร.ธัญบุรี ชั้น 2 ห้อง AR203 เวลา 10.00 – 12.00 น. มีเพียง 168 ที่นั่งเท่านั้น รีบมากันก่อนที่นั่งเต็ม  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5494776 เวลาราชการ 16300045_1373793536011217_7980210887643362181_o

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3579

Page 1 of 2712345...1020...Last »