วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558

_วันพ่อแห่งชาติ 2558
วันพ่อแห่งชาติในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบาทพระเจ้าอยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ ถูกกำหนดเป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ใช้เวลาในการเคารพ รำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นพ่อด้วยความกตัญญู

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ
1.เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศ
3.เพื่อให้ลูกได้แสดง ความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
4.เพื่อผู้เป็นพ่อ ได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันพ่อแห่งชาติ
1.ประดับธงชาติไทย บริเวณที่อยู่อาศัย
2.ทำบุญใส่บาตร อุทิศเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
3.บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558 พร้อมกันทั่วประเทศ

อ้างอิง  wikipedia.org

ราชมงคลเชิญชวน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง

ร่วมงานราชมงคงคลลอยประทีปตามวิธี สู่สายนทีเมืองธัญญะ

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
และการเรียนรู้ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่มีสิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้

1. นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2538 (วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
2. นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
มาแล้วจากสถานศึกษาเดิมนักศึกษาผู้นั้นต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่ เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปีแรก

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

 1. แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 
 2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ ส.ด. 35) จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาใบสาคัญทหารกองเกิน ( แบบ ส.ด. 9 ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง ) จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง 1 ฉบับ ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ) จำนวน 2 ฉบับ
 7. ต้องยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพที่ศูนย์ One Stop Service อาคาร สวท. ล่วงหน้าก่อนวันยื่นเรื่องขอผ่อนผัน 3 วันทำการ
 8. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล( กรณีเปลี่ยนชื่อ-หรือสกุล) จำนวน 2 ฉบับ
 9. สำเนาเอกสารการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ส.ด.10) ถ้ามี จำนวน 2 ฉบับ 

*** ทั้งนี้ นักศึกษายื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th

 

ดาวโหลด แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร << คลิก

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2559 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2559 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1. มีฐานะยากจน
2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่ได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนเมื่อปีการศึกษา 2558 ให้มาขอรับแบบฟอร์มสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง นักศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

Video

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=1014

ม.ค. 27

แสดงความยินดีกับ อาจารย์วรากร สงวนทรัพย์ ดร.คนใหม่ประจำคณะสถาปัตย์

ดร1

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=2826

ธ.ค. 04

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558

_วันพ่อแห่งชาติ 2558
วันพ่อแห่งชาติในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบาทพระเจ้าอยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ ถูกกำหนดเป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ใช้เวลาในการเคารพ รำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นพ่อด้วยความกตัญญู

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ
1.เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศ
3.เพื่อให้ลูกได้แสดง ความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
4.เพื่อผู้เป็นพ่อ ได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันพ่อแห่งชาติ
1.ประดับธงชาติไทย บริเวณที่อยู่อาศัย
2.ทำบุญใส่บาตร อุทิศเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
3.บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558 พร้อมกันทั่วประเทศ

อ้างอิง  wikipedia.org

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=2809

พ.ย. 17

ราชมงคลเชิญชวน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง

ร่วมงานราชมงคงคลลอยประทีปตามวิธี สู่สายนทีเมืองธัญญะ

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=2795

ต.ค. 30

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
และการเรียนรู้ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่มีสิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้

1. นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2538 (วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
2. นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
มาแล้วจากสถานศึกษาเดิมนักศึกษาผู้นั้นต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่ เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปีแรก

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

 1. แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 
 2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ ส.ด. 35) จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาใบสาคัญทหารกองเกิน ( แบบ ส.ด. 9 ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง ) จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง 1 ฉบับ ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ) จำนวน 2 ฉบับ
 7. ต้องยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพที่ศูนย์ One Stop Service อาคาร สวท. ล่วงหน้าก่อนวันยื่นเรื่องขอผ่อนผัน 3 วันทำการ
 8. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล( กรณีเปลี่ยนชื่อ-หรือสกุล) จำนวน 2 ฉบับ
 9. สำเนาเอกสารการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ส.ด.10) ถ้ามี จำนวน 2 ฉบับ 

*** ทั้งนี้ นักศึกษายื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th

 

ดาวโหลด แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร << คลิก

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=2784

ต.ค. 30

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2559 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2559 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1. มีฐานะยากจน
2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่ได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนเมื่อปีการศึกษา 2558 ให้มาขอรับแบบฟอร์มสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง นักศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=2779

ต.ค. 29

นักศึกษาคณะสถาปัตย์ ชนะการประกวดแบบ Index Living Mall

ยินดีกับ นางสาวถลัชนันท์ วรธงไชย นักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปี่ที่ 5 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแบบ Index Living Mall ในโครงการ Living Room Living Mall Design Contest by Index Living Mall เพื่อประกวดออแบบเฟอร์นิเจอร์ ณ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์   โดยนางสาว ถลัชนันท์ ได้ส่งผลงาน Living Plus+ นำเสนอแนวคิด  1+1=1 การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โครงการและกิจกรรมดีๆ มีอัพเดทและแจ้งให้ทราบผ่านทาง Page Facebook คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไม่พลาดกิจกรรมดีๆ กด Like หน้าแฟนเพจได้เลย

ชนะประกวด Index living mall

นางสาวถลัชนันท์ วรธงไชย นักศึกษาสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแบบ Index Living Mall

 

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=2770

Page 1 of 1812345...10...Last »